logo
+421 905 035 276

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinností zmluvných strán vzniknuté v súvislosti so zabezpečím zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nadštandardných služieb pre pacientov a klientov medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a inou fyzickou osobou (ďalej len klient) prostredníctvom internetového obchodu.

Endokrinologická ambulancia – Stenimed s.r.o. so sídlom Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava- m.č. Staré Mesto, IČO: 53 377 133, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vl.č. 149029/B (ďalej len „poskytovateľ“) s miestom ambulancie Plynárenská 2C, 821 09 Bratislava ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v zmysle platného povolenia poskytuje svojím klientom a pacientom s celým spektrom porúch žliaz z vnútorným vylučovaním u dospelých služby zdravotnej starostlivosti, služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ako aj nadštandardné služby.

Pre poskytnutie ambulantnej zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa je pacient povinný sa objednať prostredníctvom webového formulára zverejneného na www.steniclinic.sk alebo booking.steniclic.sk (ďalej len „webová stránka“).

Webová stránka obsahuje informácie o poskytovaných službách vrátane uvedenia cien za jednotlivé služby.

Pre objednanie služby vyplní klient objednávkový formulár, ktorý obsahuje najmä informácie o:

a) Objednanej službe,
b) Spôsobe úhrady ceny služieb,
c) Informácie o spôsobe realizácie služby.

Pred zaslaním objednávky poskytovateľovi je klientovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky klient vložil, a to aj s ohľadom na možnosť klienta zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle klient poskytovateľovi kliknutím na tlačidlo "Záväzne rezervovať". Poskytovateľ bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty klienta uvedenú v objednávke.

Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a klientom vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je poskytovateľom zaslaná klientovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty klienta.

Pacient je na ambulantnú zdravotnú starostlivosť objednaný na konkrétny deň a čas. Poradie pacientov pred ambulanciou určuje lekár.

V záujme poskytovateľa je poskytovanie zdravotnej starostlivosti včas a efektívne. Pacient je povinný sa na objednaný termín dostaviť podľa pokynov pri objednávaní sa na ambulantnú starostlivosť.

Pacient je oprávnený odhlásiť dohodnutý termín poskytnutia zdravotnej starostlivosti najneskôr však 24 hodín vopred. V prípade, že pacient odhlási dohodnutý termín neskôr ako 24 hodín vopred, odhlásením termínu vzniká poskytovateľovi právo na zaplatenie storno poplatku vo výške objednanej služby. Termín je možné odhlásiť e-mailom na endokrinologia@steniclinic.sk resp. prostredníctvom webovej stránke.

Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť je uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia na písomné odporúčanie všeobecného lekára alebo lekára špecialistu. Písomné odporúčanie všeobecného lekára alebo lekára špecialistu je potrebné k vstupnému vyšetreniu alebo pri opakovanej návšteve ambulancie s inou diagnózou. Ak pacient nemá písomné odporúčanie všeobecného lekára, má možnosť poskytnutia zdravotnej starostlivosti v špecializovanej ambulancii poskytovateľa ako samoplatca v zmysle aktuálneho platného cenníka.

Pacient má na základe výslovnej žiadosti možnosť objednať si organizačné zabezpečenie lekára, ktoré je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa. Pri organizačnom zabezpečení lekára sa jedná o jednorazovú nadštandardnú službu poskytnutú pacientovi, ktorá spočíva v zabezpečení voľby konkrétneho lekára poskytovateľa a je poskytovaná nad rámec zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia.

Pacient má právo na základe výslovnej žiadosti možnosť objednať si organizačné zabezpečenie lekára aj mimo ordinačných hodín poskytovateľa, ktoré je spoplatnené podľa aktuálneho Cenníka poskytovateľa. Pri organizačnom zabezpečení lekára mimo ordinačných hodín poskytovateľa sa jedná o jednorazovú nadštandardnú službu poskytnutú pacientovi, ktorá spočíva v zabezpečení voľby konkrétneho lekára poskytovateľa mimo jeho ordinančných hodín a je poskytovaná nad rámec zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia.

Pri objednávaní služieb je klient povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené klientom pri objednávaní služieb sú poskytovateľom považované za správne.

Ceny služieb sú uvedené v cenníku poskytovateľa. Ceny služieb sú uvedené vrátane DPH.

Výkony zdravotnej starostlivosti, ktoré sú poskytnuté na výslovnú žiadosť pacienta a výkony ktoré nie sú uvedené v zmluve uzavretej medzi zdravotnou poisťovňou pacienta a poskytovateľom ako hradené alebo čiastočne hradené, hradí pacient v plnej výške podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa. Pacient je povinný zaplatiť poskytovateľovi úhradu priamo pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti.

Cenník poskytovateľa je k dispozícii na nahliadnutie na recepcií poskytovateľa a na webovej stránke. Poskytovateľ má pri vybraných výkonoch zdravotnej starostlivosti právo požadovať úhradu vopred, ešte pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

Pacient, ktorý nemá uzatvorenú zmluvu s poisťovňou, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie, má možnosť poskytnutia zdravotnej starostlivosti ako samoplatca a poskytnutie zdravotnej starostlivosti je hradené v zmysle aktuálneho cenníka poskytovateľa.

Tieto VOP sú účinné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke poskytovateľa, ak nie je vo VOP uvedený neskorší dátum.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek meniť a doplňovať a pokiaľ tak učiní, bez zbytočného odkladu tieto zmeny zverejní na webových stránkach poskytovateľa. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Ak sa niektoré ustanovenia alebo časti VOP zmenia alebo stratia svoju platnosť alebo účinnosť, nemá to vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení VOP. Nasledujúce využívanie poskytujúcich služieb po zmene VOP, o ktorej bol klient oboznámený alebo o ktorej bolo klientovi umožnené oboznámiť sa na webových stránkach poskytovateľa je považované za súhlas osoby so zmeneným znením VOP.

Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne riešené týmito VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1.5.2022